ඇලුමිනියම්, ඇලුමිනියම් සංයුක්ත පැනල් වෙළඳපොළ සඳහා නව වෙළඳ නාමය! අපගේ කණ්ඩායමට නිෂ්පාදනයේ සිට නිෂ්පාදන සංවර්ධනය දක්වා ඇලුමිනියම් සංයුක්ත පැනල් කර්මාන්තයේ වසර 15 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත.
නවීන තාක්‍ෂණය සහ සුපිරි පාරිභෝගික පසු රැකවරණය සහ සහාය ඇති ප්‍රමුඛ ගෝලීය නිෂ්පාදකයා වීමට අපි දැන් සූදානම්.

ඇලූකොසුන්

අපේ මෙහෙවර

අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය හා ඉගෙනීම තුළින් නිරන්තරයෙන් වැඩිදියුණු කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම අපේ දැක්ම හා මෙහෙවර පවත්වා ගැනීම අපගේ අරමුණයි.

තවත් බලන්න
  • service
  • service
  • service
  • service
  • service
  • service